Kotle NOX | NOX
logo
KOTLE NOX

EKOLOGICKÉ AUTOMATICKÉ KOTLE NOX
NA SPALOVÁNÍ HNĚDÉHO TŘÍDĚNÉHO UHLÍ O VÝKONU 300 – 4000 kW
NA SPALOVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU O VÝKONU 500 – 2500 kW

EKOLOGICKÉ AUTOMATICKÉ KOTLE NOX
NA SPALOVÁNÍ HNĚDÉHO TŘÍDĚNÉHO UHLÍ O VÝKONU 300 – 4000 kW

Základní údaje parních kotlů – pdf
základní údaje teplovodných kotlů – pdf

Kotle NOX jsou dodávány v provedení:

S - sytá pára o pracovním tlaku 8 – 13 bar
H - horká voda o teplotě do 175 °C
V - teplá voda o teplotě do 110 °C
P - nízkotlaká pára o pracovním tlaku do 0,5 bar

Výkon:
300, 500, 700, 1000, 1400, 1700, 3000, 4000 kW
Výkon kotle a pracovní tlak je možno konstrukčně upravit přesně podle požadavků zákazníka.

Kotle jsou určeny zejména pro průmyslové využití např.: v textilním, potravinářském a dřevozpracujícím průmyslu, dále pak pro vytápění objektů, bytových domů, škol a nemocnic.

Kotle splňují limity plynných emisí a tuhých znečišťujících látek stanovené zákonem.

Kotle jsou vyráběny pod dozorem Strojírenského zkušebního ústavu v Brně.

Automatické ekologické kotle na spalování hnědého uhlí typu NOX jsou třítahové koncepce a sestávají ze dvou základních částí.

První je spalovací vodotrubná komora umístěná nad pásovým roštem, opatřená vyzdívkou ze šamotových tvárnic.

Druhou částí je zavodněný výměník ve tvaru osmičky do kterého jsou trubky z topeniště zaústěny.

Kotel je izolován minerální plstí o tl. 100 mm a izolace je provedena potahovaným plechem zelené barvy.

Konstrukční řešení kotle využívá výhody žárotrubného a vodotrubného systému v celkové sestavě, která při minimální hmotnosti zaručuje maximální účinnost a životnost kotle.

Použité materiály a moderní konstrukce zaručují životnost 20 a více let.
Rošt je pásový, s litinovým roštem dělen do 4 vzduchových pásem.
Uhlí je přiváděno na rošt přes hradítko z násypníku o objemu 2 m3.
Zauhlování může být řízeno měřící a ovládací technikou.

Pohon roštu zajišťuje převodovka firmy BONTIGNOLI.

V rámci projektu měření a regulace (MaR) je kotel vybaven zabezpečovacím zařízením odpovídajícím požadavkům kap. IV. ČSN 070620.
Bezpečnost a hospodárnost provozu kotle je zajištěna výstrojí pro sledování provozních hodnot v souladu s ČSN 070620.

Kotle vyšších výkonů jsou napojeny na standardní komín přes mechanický odlučovač TZL s vlastním ventilátorem.

Výkon kotle a pracovní tlak je možno konstrukčně upravit přesně podle požadavků zákazníka.


EKOLOGICKÉ AUTOMATICKÉ KOTLE NOX
NA SPALOVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU O VÝKONU 500 – 2500 kW

Kotle NOX jsou určeny k hospodárnému spalování dřevní hmoty, jako jsou piliny, štěpky,hobliny, kusový dřevní odpad do maximální vlhkosti 45%.
Jsou určeny zejména pro průmyslové využití a pro vytápění objektů.

Kotle NOX jsou dodávány v provedení:

S – středotlaké parní – sytá pára o pracovním tlaku 8 – 13 bar
H – horká voda o teplotě do 175 °C
V – teplá voda o teplotě do 110 °C
P – nízkotlaká pára o pracovním tlaku do 0,5 bar

Výkon:
500, 700, 1000, 1400, 1700, 2500, kW

Uspořádání kotlů nad 2500 kW je řešeno individuálně.

Uvedená typová řada má jednotnou koncepci, která plně odpovídá světovému trendu.

Kotle sestávají ze dvou částí:

Základ kotle tvoří kotlové těleso v třítahovém uspořádání . Druhá část kotle je tvořena prostornou spalovací komorou vybavenou podsuvným litinovým roštem s dohořívací zónou.

Do spalovací komory je přiváděn primární a sekundární vzduch pomocí sady trysek, které jsou umístěny ve stěnách. Celý systém zásobuje samostatný vzduchový ventilátor přes rozvodné potrubí s klapkami a regulací tak, aby bylo možné snadno regulovat kvalitu hoření. Tímto řešením jsou vytvořeny ideální podmínky pro optimální spalování a přenos tepla. Jako palivo lze používat dřevní hmotu z výroby, piliny, hobliny o maximální velikosti zrna 25mm. Kusový odpad lze přikládat přes dveře spalovací komory nebo plynule po její úpravě a instalaci podávacího zařízení. Podávání paliva do kotle je řešeno automatickým šnekovým systémem. Kotle jsou vybaveny automatickým zhášecím zařízením, které je funkční i v případě výpadku elektrické energie i vody. Těleso kotle a předtopeniště jsou zaizolovány izolační vatou a ochranným plechovým pláštěm.

SPALOVACÍ KOMORA
Prostorná spalovací komora je umístěna u kotlů NOX vedle tělesa a spaliny jsou vedeny do vodotrubné části topeniště a odtud do žárových trubek kotlového tělesa. Stěny spalovací komory jsou vyzděny ze šamotových cihel s vysokou tepelnou odolností. Konstrukce spalovací komory je odlišná pro paliva suchá nebo vlhká.

ROŠT KOTLE
Podhrnovací rošt je nejběžnějším typem používaným pro spalování sypkého paliva podávaného automaticky do spalovací komory. Roštnice jsou odlity z litiny odolné proti otěru a žáru.

ELEKTROROZVADĚČ
Slouží k zabezpečení napájení a správné funkci i k regulaci a jištění celého systému. Odpovídá příslušným normám a je součástí dodávky.

EMISNÍ LIMITY
Ke kotli je nutno instalovat mechanický odlučovač tuhých částic, který se skládá z ocelové skříně, ve které jsou umístěny vírové články. Pro vyšší výkony je možné dvoustupňové čištění spalin v sériově řazených sekcích, které je vysoce účinné.
Firma NOX CONTROL,s.r.o. garantuje u kotlů emisní limity dané zákonem o ochraně ovzduší v ČR.

Kotle a kotelní zařízení nabízíme včetně palivového hospodářství (operačního zásobníku paliva, dopravníků, klínových vyhrnovacích podlah) a spalinových cest. Použité materiály a konstrukce zaručují životnost 20 a více let.

Výkon kotle a pracovní tlak je možno konstrukčně upravit přesně podle požadavků zákazníka.

CZ / EN
logo